Истражување и изготвување на правни мислења, консултации и соодветни услуги од областа на:

  • Трговско право
  • Корпоративно право
  • Банкарско право
  • Работни односи
  • Интелектуална сопственост
  • Недвижности и градежништво
  • Парница